Vanuit gebruikers van de richtlijnen kwam de wens naar voren om in te kunnen zien welke wijzigingen er in de richtlijnen van het SRI Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie (Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie) na publicatie zijn doorgevoerd. Dit inzien is vanaf nu mogelijk op de pagina Versiebeheer richtlijnen onder het kopje Richtlijnen op deze website. 

Wijzigingen kunnen nodig zijn na signalen uit het werkveld of na constatering van fouten. Eventuele wijzigingen in een richtlijn komen na het doorlopen van een goedkeuringsproces op de Versiebeheer-pagina. Deze wijzigingen worden geplaatst met vermelding van de datum, de originele en de nieuwe tekst. Wijzigingen kunnen ook worden geraadpleegd vanaf de startpagina van een richtlijn. Daar staat onder het kopje Wijzigingen een link naar de wijzigingen voor die specifieke richtlijn.  

Tekstuele wijzigingen zoals spel- en grammaticafouten komen niet in het versiebeheer, maar worden als onderdeel van kwaliteitsbewaking zonder berichtgeving doorgevoerd. Bij een wijziging in de aanbevelingen kan het om een herziening van de richtlijn gaan waarbij na raadpleging van de werkgroep (een deel van) de richtlijn opnieuw geautoriseerd wordt. De herziening zal kort vermeld worden in het versiebeheer. Daarnaast communiceren we dit ook naar gebruikers van de richtlijnen via een nieuwsbericht. Vragen over het versiebeheer of over wijzigingen in een SRI Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie (Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie)-richtlijn, kun je stellen via info@sri-richtlijnen.nl