Langdurige zorg

De richtlijnen die SKILZ Stichting Kwaliteitsimpuls Langdurige Zorg (Stichting Kwaliteitsimpuls Langdurige Zorg) ontwikkelt richten zich op 'alle cliënten die langdurig zorg ontvangen, zowel intra- als extramuraal'. Tot het zorgdomein Langdurige zorg behoren cliënten die langdurig zorg, inclusief begeleiding en/ of ondersteuning, ontvangen in een verpleeghuis, woonzorgcentrum, kleinschalige woonvoorziening of thuis. De wijkverpleging aan volwassenen valt ook binnen het domein langdurige zorg. 

De cliënten in het domein Langdurige zorg zijn ouderen, mensen met een verstandelijke en/ of lichamelijke beperking en  wonen meestal permanent of deels in een zorginstelling of komen voor behandeling of consult naar de zorgorganisatie. Cliënten krijgen zorg, behandeling en ondersteuning en worden bijgestaan bij de invulling van hun dagelijks leven.

Naast de lichamelijke zorg is aandacht voor het welzijn en de persoonlijke behoeften en voorkeuren van cliënten. Het voorkomen van infecties is in dit domein erg belangrijk. De cliënten hebben vaak een kwetsbare gezondheid, ze wonen veelal in groepen en delen bijvoorbeeld badkamer, toilet en keuken. Het is dan ook belangrijk om voortdurend hygiënemaatregelen in acht te nemen om te voorkomen dat ziekteverwekkers zich snel verspreiden. Daarbij moet er wel een balans zijn tussen veilige en goede zorg en het welzijn van de cliënten. Het is niet de bedoeling dat de cliënten wonen en functioneren in een omgeving die is ingericht als een ziekenhuis.

Op dit moment zijn vrijwel alle SRI Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie (Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie)-richtlijnen nog in ontwikkeling. Totdat de nieuwe SRI-richtlijnen hier worden gepubliceerd, gelden de WIP-richtlijnen. Zodra er nieuwe SRI-richtlijnen binnen het domein langdurige zorg worden gepubliceerd, zullen ze op deze pagina in een overzicht worden opgenomen.

Onderstaand vindt u ook een overzicht van alle WIP-richtlijnen binnen het domein langdurige zorg waarvoor nog geen SRI-richtlijn beschikbaar is.  WIP-richtlijnen vervallen zodra er een SRI-richtlijn over hetzelfde onderwerp beschikbaar is; de corresponderende WIP-richtlijnen worden dan verwijderd.  De afkortingen tussen vierkante haken achter de titel verwijzen naar de domein-indeling zoals gehanteerd door de WIP: VWK = verpleeghuizen, woonzorgcentra en kleinschalig wonen ouderen; VWT = verpleeghuizen, woon- en thuiszorg.

Disclaimer: U dient zelf na te gaan of de WIP-richtlijnen nog up-to-date zijn. Dit betekent dat behoudens de disclaimer die is vermeld op de WIP-richtlijnen waarvan de geplande revisiedatum al is verlopen, ook andere WIP-richtlijnen mogelijk op onderdelen niet meer up-to-date zullen zijn of dat op afzienbare termijn zullen worden.  De WIP-richtlijnen worden niet meer onderhouden en contact met de WIP is niet meer mogelijk.

SRI-richtlijnen voor de langdurige zorg

Vanuit het Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie (SRI) worden de voormalige WIP-richtlijnen herzien. Oorspronkelijk wilden de SRI-samenwerkingspartners voor de zorgsector generieke richtlijnen uitbrengen. Dat bleek voor sommige richtlijnen een minder goede keuze. Sommige generieke SRI-richtlijnen blijken minder goed aan te sluiten bij de langdurige zorg met daarbinnen de verpleeghuizen, woonzorgcentra en thuiszorg (VVT) en de woonlocaties voor mensen een verstandelijke beperking (VG-sector). Daarom gaat SKILZ (Stichting Kwaliteitsimpuls Langdurige Zorg) in deze behoefte voorzien en de richtlijnen aanpassen zodat deze beter aansluiten bij de langdurige zorg.

SKILZ heeft een kerngroep geformeerd met daarin uit vertegenwoordigers van het domein langdurige zorg die gemandateerd zijn vanuit hun beroepsvereniging of organisatie. Deze kerngroep kan afhankelijk van het richtlijnonderwerp en behoeften aangevuld worden met werkgroepleden die betrokken waren bij de ontwikkeling van de betreffende generieke richtlijn.

De kerngroep heeft als doel om de al ontwikkelde en geautoriseerde generieke richtlijnen aan te passen, zodat ze optimaal aansluiten bij de specifieke behoeften en context van de langdurige zorg. De aanpassingen die door de kerngroep langdurige zorg worden doorgevoerd kunnen variëren op verschillende aspecten, zoals terminologie, detaillering en uitvoerbaarheid. Hiermee beoogt SKILZ niet alleen een brede toepasbaarheid van de richtlijnen, maar ook een diepgaande relevantie voor de langdurige zorg. De SRI-richtlijnen voor de langdurige zorg zullen na vaststelling ook worden gepubliceerd op het platform Richtlijnen Langdurige Zorg.

De tabel hieronder geeft een overzicht van de eerste tien richtlijnen waarmee SKILZ in 2024 met de aanpassingen gaat starten. Dit is ook de volgorde waarin de richtlijnen gepland staan. In de linkerkolom staan de generieke SRI-richtlijnen die al gepubliceerd zijn. Deze zijn geldig voor de langdurige zorg totdat de SRI-richtlijn voor de langdurige zorg gepubliceerd is. De planning en voortgang van alle richtlijntrajecten is terug te vinden op het Dashboard planning SRI-richtlijnen

Tabel Overzicht van de aangepast SRI-richtlijnen voor langdurige zorg en de generieke SRI-richtlijnen

Generieke SRI-richtlijn

SRI-richtlijn langdurige zorg

BRMO (in de medisch-specialistische zorg)

  1. BRMO in de langdurige zorg (i.o)

MRSA 

  1. MRSA meticilline-resistente Staphylococcus aureus (meticilline-resistente Staphylococcus aureus) in de langdurige zorg (i.o)

Isolatie 

  1. Isolatie in de langdurige zorg (i.o.)

Persoonlijke beschermingsmiddelen

  1. Persoonlijke beschermingsmiddelen in de langdurige zorg (i.o.)

Blaaskatheterisatie

  1. Blaaskatheterisatie in de langdurige zorg (i.o.)

Reiniging en desinfectie van ruimten

  1. Reiniging en desinfectie van ruimten in de langdurige zorg (i.o.)

Reiniging en desinfectie van hulpmiddelen

  1. Reiniging en desinfectie van hulpmiddelen in de langdurige zorg (i.o.)

Reiniging en desinfectie instrumentarium

  1. Reiniging en desinfectie instrumentarium in de langdurige zorg (i.o.)

Toediening medicatie

  1. Toediening medicatie in de langdurige zorg (i.o.)

Accidenteel bloedcontact

  1. Accidenteel bloedcontact in de langdurige zorg (i.o.)

Clostridioides difficile 

De drie modules over Clostridioides difficile worden meegenomen in de richtlijnen waar deze een onderdeel van zijn (richtlijn Isolatie, richtlijn Handhygiëne, richtlijn Reiniging en desinfectie).

Handhygiëne & persoonlijke hygiene medewerker 

Deze generieke richtlijn is geldig voor de langdurige zorg en wordt niet aangepast

Opvang en afvoer van urine en feces 

Deze generieke richtlijn is geldig voor de langdurige zorg en wordt niet aangepast.