De SRI Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie (Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie)-richtlijn meticilline-resistente Staphylococcus aureus ( MRSA meticilline-resistente Staphylococcus aureus (meticilline-resistente Staphylococcus aureus)) is gepubliceerd.  De richtlijn beschrijft de infectiepreventiemaatregelen ter voorkoming van transmissie van MRSA binnen de medisch-specialistische zorg, de langdurige zorg en de publieke gezondheidszorg.

De richtlijn betreft de herziening van de WIP-richtlijnen ‘meticilline-resistente Staphylococcus aureus (MRSA) ziekenhuizen’, ‘MRSA, thuiszorg’, ‘MRSA verpleeghuizen’, MRSA verzorgingshuizen’ en ‘MRSA revalidatiecentra’. Deze richtlijnen zijn samengevoegd tot één overkoepelende richtlijn infectiepreventie MRSA die voor de verschillende zorgdomeinen toepasbaar is. De aanbevelingen zijn generiek opgesteld en gelden voor de genoemde zorgdomeinen. Indien noodzakelijk zijn er per zorgdomein specifieke en/of afwijkende aanbevelingen geformuleerd. Met het uitbrengen van deze richtlijn komen bovengenoemde richtlijnen te vervallen.

De richtlijn is opgesteld door een multidisciplinaire werkgroep met vertegenwoordigers van de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie ( NVMM Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie)), Nederlandse Vereniging van Internist-Infectiologen ( NIV/NVII Nederlandse Vereniging van Internist-Infectiologen (Nederlandse Vereniging van Internist-Infectiologen)), Nederlandse Vereniging voor Heelkunde ( NVvH Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (Nederlandse Vereniging voor Heelkunde)), Nederlandse Vereniging Artsen Verstandelijk Gehandicapten ( NVAVG Nederlandse Vereniging Artsen Verstandelijk Gehandicapten (Nederlandse Vereniging Artsen Verstandelijk Gehandicapten)), Vereniging voor Hygiëne & Infectiepreventie in de Gezondheidszorg ( VHIG Vereniging voor Hygiëne en Infectiepreventie in de Gezondheidszorg (Vereniging voor Hygiëne en Infectiepreventie in de Gezondheidszorg)), Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu ( RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)) en Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde ( NVAB Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde)). Hierbij heeft de vertegenwoordiger van de NVAVG afgestemd met Verenso Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde (Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde) om zo beide partijen te vertegenwoordigen.

De MRSA-bacterie is ongevoelig voor veel antibiotica. Een infectie met MRSA is daarom vaak lastig te behandelen en niet gewenst. De richtlijn gaat in op maatregelen om verspreiding van MRSA te voorkomen. De richtlijn is bedoeld voor professionals betrokken bij het opstellen van infectiepreventiebeleid in zorginstellingen en de wijkverpleging.

Inhoud van de richtlijn

In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Achtergrond en epidemiologie
 • MRSA-risicocategorieën
  • Risicofactoren voor dragerschap
 • Isolatie- en infectiepreventiemaatregelen
  • Noodzaak van gesluisde isolatiekamers
  • Noodzaak van het gebruik van schorten
  • Noodzaak van het gebruik van haarbedekking
  • Infectiepreventiemaatregelen bij dragers van dier gerelateerde MRSA (LA-MRSA)
 • Beëindiging van isolatie- en infectiepreventie maatregelen
 • Organisatie van zorg
  • Beleid met betrekking tot verspreiding van MRSA en uitbraken

Je kunt de SRI-richtlijn Infectiepreventie meticilline-resistente Staphylococcus aureus (MRSA) vinden op www.sri-richtlijnen.nl

Op termijn is de richtlijn ook te vinden op www.richtlijnendatabase.nl en www.richtlijnenlangdurigezorg.nl