De SRI Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie (Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie)-richtlijnen Isolatie en Handhygiëne & Persoonlijke hygiëne medewerker zijn gepubliceerd. In beide richtlijnen wordt aan het onderwerp Clostridioides difficile aandacht besteed. Beide richtlijnen geven adviezen voor de medisch specialistische zorg, de langdurige zorg en de publieke gezondheidszorg.

Richtlijn Isolatie
De richtlijn Isolatie richt zich op de huidige maatstaven voor passende zorg om verspreiding van infectieziekten of (potentieel) pathogene micro-organismen zoveel mogelijk te voorkomen.

De richtlijn betreft de herziening van de WIP-richtlijnen ‘Indicaties voor isolatie’, ‘Bouw- en inrichtingseisen: Ventilatie isolatiekamers’, ‘Aerogene isolatie’, ‘Aerogene isolatie kinderen’, ‘Contactisolatie’, ‘Contactisolatie kinderen’, ‘Druppelisolatie’, ‘Druppelisolatie kinderen’, ‘Strikte isolatie’, ‘Strikte isolatie kinderen’, ‘Onderzoek en behandeling van geïsoleerde patiënten’ en ‘Waterpokken’. Deze richtlijnen zijn samengevoegd tot één overkoepelende richtlijn isolatie die voor de verschillende zorgdomeinen toepasbaar is. Met het uitbrengen van deze richtlijn komen bovengenoemde richtlijnen te vervallen.

De richtlijn is opgesteld door een multidisciplinaire werkgroep met vertegenwoordigers van de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie ( NVMM Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie)), de Nederlandse Vereniging van Internist-Infectiologen ( NIV/NVII Nederlandse Vereniging van Internist-Infectiologen (Nederlandse Vereniging van Internist-Infectiologen)), Verenso Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde (Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde) (Vereniging van Specialisten Ouderengeneeskunde), de Vereniging voor Hygiëne & Infectiepreventie in de Gezondheidszorg ( VHIG Vereniging voor Hygiëne en Infectiepreventie in de Gezondheidszorg (Vereniging voor Hygiëne en Infectiepreventie in de Gezondheidszorg)), Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu ( RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)), Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland ( V&VN Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland  (Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland )), Nederlandse Vereniging Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde ( NVAB Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde)) en de Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne ( NVvA Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne (Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne)). Hierbij heeft de vertegenwoordiger van Verenso afgestemd met de Nederlandse Vereniging Artsen Verstandelijk Gehandicapten ( NVAVG Nederlandse Vereniging Artsen Verstandelijk Gehandicapten (Nederlandse Vereniging Artsen Verstandelijk Gehandicapten)), om zo beide partijen te vertegenwoordigen.

Wanneer iemand een besmettelijke bacterie of virus bij zich draagt, kunnen er extra voorzorgsmaatregelen getroffen worden om andere patiënten of medewerkers niet te besmetten.

In deze richtlijn wordt beschreven bij welke infectieziekten of (potentieel) pathogene micro-organismen, of een verdenking hierop, aanvullende infectiepreventiemaatregelen nodig zijn boven op de algemene voorzorgsmaatregelen (AVM). Daarnaast wordt er beschreven hoelang de genomen infectiepreventiemaatregelen moeten duren, op welke wijze transmissie van het (veroorzakend) micro-organisme plaatsvindt en welke eisen gesteld worden aan de ruimte waar de isolatiepatiënt verpleegd/behandeld wordt. De richtlijn is bedoeld voor professionals betrokken bij het opstellen van infectiepreventiebeleid in zorginstellingen en de wijkverpleging.

Inhoud van de richtlijn

In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Indicaties voor isolatie en isolatieduur
  • Isolatieduur norovirus
 • Infectiepreventiemaatregelen voor contact-, druppel- en/of aerogene isolatie
  • Infectiepreventiemaatregelen
  • Mobilisatie
  • Speelgoed/domotica
 • Eisen (isolatie)kamer
  • Ventilatie bij contact- en/of druppelisolatie
  • Isolatiekamer: ventilatievoud
  • Isolatiekamer: drukhiërarchie en -verschil
  • Isolatiekamer: positie luchtroosters

Je kunt de SRI-richtlijn Isolatie vinden op www.sri-richtlijnen.nl. Op termijn is de richtlijn ook te vinden op www.richtlijnendatabase.nl en www.richtlijnenlangdurigezorg.nl

Richtlijn Handhygiëne & Persoonlijke hygiëne medewerker
De richtlijn Handhygiëne & Persoonlijke hygiëne medewerker richt zich de methode van en de middelen voor handhygiëne en de te nemen maatregelen op het gebied van persoonlijke hygiëne door de zorgmedewerker.

De richtlijn betreft de herziening van de volgende WIP richtlijnen:

 • Handhygiëne voor ziekenhuizen;
 • Handhygiëne voor verpleeghuizen, woon- en thuiszorg;
 • Handhygiëne voor verpleeghuizen, woonzorgcentra en kleinschalig wonen ouderen;
 • Handhygiëne voor revalidatiecentra;
 • Persoonlijke hygiëne medewerker voor ziekenhuizen;
 • Persoonlijke hygiëne medewerker voor verpleeghuizen, woonzorgcentra en kleinschalig wonen ouderen;
 • Persoonlijke hygiëne medewerker voor revalidatiecentra.

De richtlijn is opgesteld door een multidisciplinaire werkgroep met vertegenwoordigers vanuit het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Federatie Medisch Specialisten ( FMS Federatie Medisch Specialisten (Federatie Medisch Specialisten), arts-microbioloog en dermatoloog), de Vereniging voor Hygiëne & Infectiepreventie in de Gezondheidszorg (VHIG), de Nederlandse Vereniging Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB), de Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne (NVvA), Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), de Nederlandse Vereniging Artsen Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG). Hierbij heeft de vertegenwoordiger van de NVAVG afgestemd met Verenso om zo beide partijen te vertegenwoordigen.

Bij het zorgen voor mensen  is het belangrijk dat de uitvoering van handhygiëne en persoonlijke hygiëne op orde is. Want werken met schone handen (zonder sieraden of andere accessoires) en via   goede persoonlijke verzorging, zorgen ervoor dat infectieziekten minder kunnen worden overgedragen. Concreet betekent dit op de juiste manier en op de juiste momenten de handen wassen of een toegelaten handdesinfectiemiddel gebruiken om te zorgen voor schone handen. Voor de persoonlijke hygiëne is schone kleding belangrijk, net als kortgeknipte of samengebonden haren. Door het opvolgen van deze afspraken is de kans kleiner dat infectieziekten via een zorgprofessional worden overgedragen naar de patiënt of andere medewerkers.

Aangezien handhygiëne en persoonlijke hygiëne generieke onderwerpen zijn waar iedere zorgmedewerker dagelijks mee te maken heeft, is deze richtlijn bedoeld voor zowel zorgprofessionals betrokken bij het opstellen van (kwaliteits)beleid voor infectiepreventie als zorgprofessionals tijdens hun uitvoerende zorgwerkzaamheden in zorginstelling en de wijkverpleging.

Inhoud van de richtlijn
In deze richtlijn komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Handhygiëne en middelen
 • Handhygiëne en methode
 • Persoonlijke hygiëne onderarmen en handen
 • Persoonlijke hygiëne kleding en gezicht
 • Infectie(ziekte) bij de medewerker

Je kunt de SRI-richtlijn Handhygiëne en Persoonlijke hygiëne medewerker vinden op www.sri-richtlijnen.nl en op www.richtlijnenlangdurigezorg.nl Op termijn is deze ook te vinden op www.richtlijnendatabase.nl