Verpleger vaccineert patient

Publieke gezondheidszorg

De publieke gezondheidszorg richt zich op het beschermen, bewaken en bevorderen van de gezondheid van alle inwoners van Nederland. Dit zijn geen scherp begrensde werkgebieden, ze hebben raakvlakken met alle vormen van zorgverlening. Bij het bestrijden en het voorkómen van infectieziekten hebben de GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst)'en een  belangrijke taak. Dit gebeurt onder meer door het geven van vaccinaties en het uitvoeren van bron- en contactonderzoek bij een uitbraak, maar ook door binnen en buiten zorginstellingen te adviseren over maatregelen.

De Landelijke Coördinatie Infectieziektenbestrijding (LCI Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (onderdeel RIVM) (Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (onderdeel RIVM))) en het Landelijk Centrum voor Hygiëne en Veiligheid (LCHV) van het RIVM werken op landelijk niveau intensief samen met verschillende beroepsgroepen, zorgprofessionals uit alle zorgdomeinen en met de GGD’en. De SRI-richtlijnen in het domein publieke gezondheidszorg zijn richtlijnen buiten de intramurale zorg. Ze hebben raakvlakken met alle domeinen en/of zijn richtlijnen die niet bij een specifiek domein kunnen worden ingedeeld.

Op dit moment zijn vrijwel alle SRI-richtlijnen nog in ontwikkeling. Totdat de nieuwe SRI-richtlijnen hier worden gepubliceerd, gelden de WIP-richtlijnen. Zodra er nieuwe SRI-richtlijnen binnen het domein publieke gezondheidszorg worden gepubliceerd, zullen ze op deze pagina in een overzicht worden opgenomen.

Onderstaand vindt u ook een overzicht van alle WIP-richtlijnen binnen het domein publieke gezondheidszorg waarvoor nog geen SRI-richtlijn beschikbaar is.  WIP-richtlijnen vervallen zodra er een SRI-richtlijn over hetzelfde onderwerp beschikbaar is; de corresponderende WIP-richtlijnen worden dan verwijderd.  De afkortingen tussen vierkante haken achter de titel verwijzen naar de domein-indeling zoals gehanteerd door de WIP: GEN = generiek; REV = revalidatiecentra; VWK = verpleeghuizen, woonzorgcentra en kleinschalig wonen ouderen; VWT = verpleeghuizen, woon- en thuiszorg; ZKH = ziekenhuizen; OV = overig.

Disclaimer: U dient zelf na te gaan of de WIP-richtlijnen nog up-to-date zijn. Dit betekent dat behoudens de disclaimer die is vermeld op de WIP-richtlijnen waarvan de geplande revisiedatum al is verlopen, ook andere WIP-richtlijnen mogelijk op onderdelen niet meer up-to-date zullen zijn of dat op afzienbare termijn zullen worden.  De WIP-richtlijnen worden niet meer onderhouden en contact met de WIP is niet meer mogelijk.

SRI-richtlijnen

Er zijn nog geen SRI-richtlijnen binnen het domein publieke gezondheidszorg gepubliceerd.